ค่ายสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม โดยมี ดร.สามารถ  ผ่องศรี เป็นประธานในพิธี

You may also like...