วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ น้อมนำสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา
 5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย
 6. จัดสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. โรงเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
 4. ผู้เรียนมีจิตอาสา
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (Strategies)

 1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทำสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง