ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2521  โดยความร่วมมือของชาวบ้านกำแมดนำโดยพระขันติยาภิรักษ์เจ้าคณะตำบลกำแมด     ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนกำแมด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1  และหมู่  7  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังขนาด  4  ห้องเรียน  บนที่ดินของ นายสฤษดิ์ เวฬุวนารักษ์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคเริ่มแรก จำนวน 43 ไร่61  ตารางวา  ตั้งอยู่ เลขที่ 147 หมู่ที่ 16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

            ปีการศึกษา 2521 เป็นปีการศึกษาแรก   มีนายยุทธกิจ  พวงชมพู เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น     65 คน ครู –  อาจารย์  5  คน  นักการภารโรง 1 คน

           ปีการศึกษา  2565  มีนางจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียน  231 คน  ครู  ๅ16  คน  พนักงานราชการ  1  คน      ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

อักษรย่อโรงเรียน          :         ก.ว.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน:  มุงกุฎรัศมี  13 แฉก ครอบอักษร  ก.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน      :         “การศึกษามุ่งพัฒนาชีวิตและสังคม”

คำขวัญ :         เรียนกล้า  สามัคคี  กีฬาดี  มีคุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน       :     สิก  ขา  ชีวิต  โชตนา ( การศึกษา  คือ  ดวงประทีปแห่งชีวิต)

สีประจำโรงเรียน :         น้ำเงิน – ชมพู