ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนชาย  75 คน นักเรียนหญิง 71 คน รวม  146 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย 44 คน นักเรียนหญิง 40 คน รวม 84 คน