ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

๒๕๖๒

ม.๑

 ๓๖

 ๑๖

๕๒

 

ม.๒

 ๒๐

๒๑

 ๔๑

 

ม.๓

๒๔

 ๑๘

 ๔๒

 

ม.๔

๑๓

๑๙

 ๓๒

 

ม.๕


 ๑๔

 ๒๓

 

ม.๖

 ๖

 ๑๔

 ๒๐

รวม                     

 ๑๐๘

๑๐๒

 ๒๑๐

 

Comments