ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2521  โดยความร่วมมือของชาวบ้านกำแมดนำโดยพระขันติยาภิรักษ์เจ้าคณะตำบลกำแมด     ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนกำแมด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1  และหมู่  7  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังขนาด  4  ห้องเรียน  บนที่ดินของ นายสฤษดิ์ เวฬุวนารักษ์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคเริ่มแรก จำนวน 43 ไร่61  ตารางวา  ตั้งอยู่ เลขที่ 147 หมู่ที่ 16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

            ปีการศึกษา 2521 เป็นปีการศึกษาแรก   มีนายยุทธกิจ  พวงชมพู เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น     65 คน ครู -  อาจารย์  5  คน  นักการภารโรง 1 คน
           ปีการศึกษา  25๖๓ มีนายสุรินทร์ โพธิ์งาม ครู คศ.3 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียน  ๒๑๕ คน  ครู  1๖ คน  พนักงานราชการ    คน      ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว คน  

อักษรย่อโรงเรียน          :         ..

สัญลักษณ์ของโรงเรียน:  มุงกุฎรัศมี  13 แฉก ครอบอักษร  ..

ปรัชญาของโรงเรียน      :         การศึกษามุ่งพัฒนาชีวิตและสังคม

คำขวัญ :         เรียนกล้า  สามัคคี  กีฬาดี  มีคุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน       :     สิก  ขา  ชีวิต  โชตนา ( การศึกษา  คือ  ดวงประทีปแห่งชีวิต)

สีประจำโรงเรียน :         น้ำเงิน ชมพู

ประวัติผู้บริหารโรงเรียน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.

1

นายยุทธกิจ  พวงชมพู

ครูใหญ่

2521 - 2523

2

นายวิศิษฐ์ขุณิกากรณ์

รักษาการครูใหญ่

2523 - 2525

3

นายสันต์ชัย  พุทธบุญ

อาจารย์ใหญ่

2525 - 2527

4

นายสมพงษ์  ประทุมทอง

อาจารย์ใหญ่

2528 - 2530

5

นายสุวิทย์  รักษาสุข

อาจารย์ใหญ่

2531 - 2535

6

นายสุพล  วังสินธ์

ผู้อำนวยการ

2535 - 2539

7

นายวิศิษฐ์ขุณิกากรณ์

ผู้อำนวยการ

2539 - 2547

8

นายวิทยา  เพชรไกร

ผู้อำนวยการ

2547 - 2548

9

นายไตรสรณ์  สุวพงษ์

ผู้อำนวยการ

2548 - 2554

10

นางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา

ผู้อำนวยการ

2554-2555

11

นายยงยุทธ  ภูมิแสน

ผู้อำนวยการ

2555-2557

12

นายนิติ ในพรม

ผู้อำนวยการ

2557-2561

13

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว

ผู้อำนวยการ

2561-2563

14

นายสุรินทร์ โพธิ์งาม

รักษาการใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

2563-ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน เข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกความเป็นไทย นำสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

3.       จัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.       ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุขรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม

5.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.       เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

3.       เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนรู้ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.       เพื่อให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย

5.       ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

Comments