ข้อมูลครู

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                                             
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

วิชาเอก

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ/สอน

นายสุรินทร์  โพธิ์งาม

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ครู คศ.3

งบประมาณ/คณิตฯ

นายทวี  กาลจักร

ศษ.บ.

วิทยาศาสตร์

ครู คศ.3

บริหารงานทั่วไป/การงานฯ

นายสมประสงค์  คำสาร

ค.บ.

เคมี

ครู คศ.3

งานชุมชนฯ/เคมี

นางวรพรรณ  คำสาร

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ครู คศ.3

อนามัย/คณิตฯ

น.ส.อัมพัน  วิเศษสม

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู คศ.3

พัสดุ/อังกฤษ

นายสมัย  ในจิตร

กศ.บ.

วิทย์-ฟิสิกส์

ครู คศ.2

วิชาการ/ฟิสิกส์

นางนันทิมา  ทองน้อย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู คศ.3

แนะแนว/อังกฤษ

นางนุช  กาลจักร

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู คศ.3

การเงิน/อังกฤษ

นางประพัทษร  ทองใบ

กศ.บ.

ชีววิทยา

ครู คศ.3

กิจการนักเรียน/ชีววิทยา

๑๐

นางปิ่นอนงค์  หอมหวล

ค.บ.

ภาษาไทย

ครู คศ.3

พัสดุ/ภาษาไทย

๑๑

นางสาวสุรางค์  มีจอม

ศษ.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์       (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)

ครู คศ.2

ประกัน/วิชาการ/คณิตศาสตร์

๑๒

นายนิรุจณ์  ทองจำรัส

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ.2

กิจการนักเรียน/สังคม

๑๓

น.ส.กรณิกา  โอบอ้อม

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครู คศ.2

วิชาการ/แผนฯ/ห้องสมุด/คอมพิวเตอร์

๑๔

น.ส.พรทิวา ปัญญาดี

กศ.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ.1รขที่

ธุรการ/สังคม

๑๕

นายศุภชัย ชูรัตน์

ศศ.บ.

ภาษาไทย

พนักงานราชการ

กิจการฯ/ภาษาไทย/คุณธรรม

๑๖

นายสมบูรณ์ บุญปก

ค.บ.

ศิลปศึกษา

ครูอัตราจ้าง

กิจการฯ/ดนตรี นาฏศิลป์

 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

วิชาเอก

เลขที่

ตำแหน่ง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ/สอน

นางสาวเจนจิรา ชิงชัย

สบ.

สาธารณสุขชุมชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

นางสาวนุชรีย์ ทองใบ

ลูกจ้างชั่วคราว

ม.๖

 

Comments