โครงสร้างการบริหาร

นายสุรินทร์ โพธิ์งาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
  
           นายสมัย ในจิตร
              ครู คศ .2
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
       นางนันทิมา  ทองน้อย
              ครู คศ .3                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
ครูคศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 
ครู คศ.3
 
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
       
Ċ
กำแมด ขันติธรรมวิทยาคม,
16 เม.ย. 2563 18:34
Comments